; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Samenwerkingspartners en gesprekspartners

De werkgroep duurzaamheid kan natuurlijk niet in zijn eentje een netwerk van duurzame warmte realsieren. Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de hulp nodig van verschillende partijen - voor kennis en expertise, om het netwerk aan te leggen en te beheren, om het te onderhouden en de aanleg te financieren. We zijn daarvoor op alle niveaus in gesprek met verschillende (grote) partijen. Onder andere met: 

 

Alliander DGO

Samen met partners ontwikkelt Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) open netwerken voor het transport van o.a. warmte, koude, biogas, stoom en CO2..Alliander DGO realiseert, beheert en exploiteert deze energienetwerken. Hun positie is onafhankelijk: zij zijn geen producent, noch leverancier. Alliander DGO legt letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie.

Alliander DGO heeft in de eerste fase van het project samengewerkt met de werkgroep Duurzaamheid van Wijkberaad Vruchtenbuurt om de kans op een duurzaam warmtenet in de wijk te vergroten. De bewoners van de Vruchtenbuurt nemen met dit initiatief de toekomst van de warmtevoorziening in hun wijk in eigen handen. Alliander DGO gelooft in de betrokkenheid van de bewoner in de transitie van aardgas naar duurzame warmte-opties. Door dit project te ondersteunen heeft Alliander DGO hier aan bijgedragen.

Vanaf de zomer van 2018 neemt Alliander DGO een andere positie in. Netwerkbedrijf Stedin verkent de mogelijkheden om op dezelfde wijze bij te dragen aan Warm in de Wijk.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag is een van de belangrijkste samenwerkingspartners. In het Coalitieakkoord dat in 2018 werd opgesteld staan tien wijken genoemd die als eerste van het gas af gaan. De Vruchtenbuurt is een van deze wijken. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en de leden van de projectgroep Warm in de Wijk hebben regelmatig overleg. Ook komen de projectleiders van de verschillende projecten regelmatig bijeen, om informatie en kennis met elkaar te delen. Duurzaam Den Haag speelt hierin een belangrijke rol.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft, via het programma Energietransitie, zowel in de eerste als de tweede fase een (financiële) bijdrage geleverd.

HAL, Eneco, Stedin en Dunea denken mee over mogelijkheden een duurzaam warmtenet te realiseren.

 

Back to Top